Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/co-nowego-w-medycynie-rozrodu-czyli-przeglad-pismiennictwa.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/co-nowego-w-medycynie-rozrodu-czyli-przeglad-pismiennictwa.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/co-nowego-w-medycynie-rozrodu-czyli-przeglad-pismiennictwa.php on line 32

Co nowego w medycynie rozrodu,


czyli przegląd piśmiennictwa
dr n. med. Przemysław Ciepiela

Ryzyko nowotworów jajnika po stymulacji jajeczkowania do zapłodnienia pozaustrojowego

Chociaż zapłodnienie pozaustrojowe (IVF) jest z powodzeniem stosowane od ponad trzech dekad, a liczba dzieci urodzonych po IVF na świecie przekroczyła 4 miliony, to nadal niewiele wiadomo na temat długofalowego wpływu IVF na matkę i dziecko. Mnoga owulacja oraz punkcja jajników w przebiegu zapłodnienia pozaustrojowego to czynniki ryzyka, które potencjalnie powinny podwyższać ryzyko transformacji nowotworowej jajnika. Jednak do tej pory nie było dobrze udokumentowanych badań z długim okresem obserwacji, które jednoznacznie przemawiałyby za zwiększonym ryzykiem nowotworu jajnika u kobiet poddawanych IVF lub przeciw niemu. Właśnie ukazały się wyniki dużego, kohortowego, opartego na populacji duńskiej badania OMEGA, które badało wpływ leków użytych do stymulacji jajeczkowania na ryzyko wystąpienia raka jajnika. Badaniem objęto 19 146 kobiet, które przeszły przynajmniej jeden cykl IVF pomiędzy rokiem 1983 i 1995 (grupa IVF). Grupę kontrolną stanowiło 6006 kobiet niepłodnych, których w tym czasie nie poddawano IVF (grupa non-IVF). Długość obserwacji wyniosła średnio 14,7 lat w grupie IVF i 16,4 lat w grupie non-IVF. W porównaniu do populacji ogólnej ryzyko transformacji nowotworowej jajnika było podwyższone dla grupy IVF (standardowy wskaźnik ryzyka wystąpienia incydentu – SIR: 1.59, 95%CI 1.21-2.04), natomiast w grupie niestymulowanej takiego ryzyka nie stwierdzono. Po rozdzieleniu transformacji nowotworowej na raka jajnika o granicznej złośliwości (borderline) i inwazyjnego wykazano wyższe ryzyko wystąpienia guzów o granicznej złośliwości w grupie IVF (SIR, 1.93; 95% CI, 1.31-2.73), bez wzrostu ryzyka w grupie non-IVF. Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka dla inwazyjnego raka jajnika dla populacji stymulowanej do IVF (SIR: 1.35; 95% CI: 0.91-1.92) i tej niestymulowanej (SIR, 1.24; 95% CI, 0.64-2.17). Największe ryzyko dla inwazyjnego raka jajnika obserwowano 15 lat po stymulacji do IVF (SIR, 3.54; 95% CI, 1.62-6.72). Liczba cykli IVF i dawki użytych gonadotropin nie stanowiły niezależnych czynników ryzyka. PORÓWNANIE Gdy porównano obie badane grupy ze sobą, stwierdzono, że ryzyko transformacji nowotworowej (SIR, 2.14; 95% CI, 1.07-4.25) oraz guza o granicznej złośliwości jajnika (SIR, 4.23; 95% CI, 1.25-14.33) rosło w grupie IVF w porównaniu do non-IVF, natomiast ryzyko inwazyjnego ryzyka jajnika było zbliżone. Wnioski płynące z badania OMEGA każą zwrócić uwagę na potencjalnie rosnące ryzyko transformacji nowotworowej jajnika, szczególnie guzów o granicznej złośliwości u pacjentek poddanych IVF. Źródło: F.E. van Leeuwen, H. Klip, T.M. Mooij, A.M. van de Swaluw, C.B. Lambalk, M. Kortman, J.S. Laven, C.A. Jansen, F.M. Helmerhorst, B.J. Cohlen, W.N. Willemsen, J.M. Smeenk, A.H. Simons, F. van der Veen, J.L. Evers, P.A. van Dop, N.S. Macklon, C.W. Burger Risk of borderline and invasive ovarian tumors after ovarian stimulation for in vitro fertilization in a large Dutch cohort. Hum Reprod. 2011 Dec;26(12):3456-65.

Transfer dwóch zarodków zwiększa szansę na poród w porównaniu do transferu pojedynczego zarodka w grupie pacjentek powyżej 40. roku życia

Mimo zaleceń Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) i Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM) dotyczących ograniczania liczby transferowanych zarodków do jamy macicy, 40% cykli w USA i 21% cykli w Europie wiąże się z transferem trzech lub więcej zarodków, co daje 20-30% wskaźnik ciąż wielopłodowych (bliźniaczych i wyższego rzędu). W świetle tych danych interesujące wydają się być wyniki opublikowane w styczniowym „Lancecie”, dotyczące prospektywnego badania 124,148 cykli IVF, które wskazują na istotnie wyższe wskaźniki żywych urodzeń wśród kobiet powyżej 40. roku życia przy transferze dwóch (OR: 3.12; 95%CI: 2.56 - 3.77) zarodków w porównaniu do jednego (2.33 95% CI: 2.20 - 2.46) zarodka (p=0.0006). Ponadto podanie dwóch zarodków w tej grupie kobiet wiązało się z istotnie mniejszym ryzykiem powikłań położniczych, takich jak ciąża wielopłodowa, niska masa urodzeniowa i poród przedwczesny w porównaniu do kobiet młodszych. Transfer trzech zarodków zmniejszał szanse na żywe urodzenie wśród kobiet poniżej 40. roku życia (0.120 dla 3 zarodków vs. 1 zarodek; 95% CI: 0.100 - 0.140). Nie wiązał się ze zwiększonym odsetkiem urodzeń wśród kobiet powyżej 40. roku życia a zwiększał ryzyko wszystkich wymienionych wyżej powikłań położniczych. Autorzy badania w podsumowaniu wyników sugerują niezależnie od wieku unikanie transferu trzech zarodków, a w przypadku pacjentek z przeciwwskazaniami do ciąży bliźniaczej podania jednego zarodka także w każdej grupie wiekowej. Źródło: D.A. Lawlor, S.M. Nelson, Effect of age on decisions about the numbers of embryos to transfer in assisted conception: a prospective study. The Lancet, Early Online Publication, 12 January 2012.

Transfer blastocysty w cyklu świeżym zmniejsza ryzyko poronienia w porównaniu do transferu na trzeci dzień po zapłodnieniu

Jednym z rozstrzygających momentów w programie zapłodnienia pozaustrojowego, mającym bezpośredni wpływ na końcowe wyniki, jest decyzja o dniu transferu zarodka do jamy macicy. Dodatkowo coraz częściej sugeruje się odłożenie decyzji o transferze w cyklu stymulowanym i przeniesienie zarodków do jamy macicy w cyklu naturalnym. Istotnym głosem w dyskusji wydaje się być badanie Yueping Alex Wang i wsp. opublikowane w styczniowym „Reproductive BioMedicine Online”. Retrospektywne obserwacyjne badanie objęło 52,874 ciąże uzyskane po IVF lub ICSI w Australii i Nowej Zelandii. Odsetek poronień w całej grupie badanej wyniósł 18,7%, przy czym kobiety w wieku 35-39 lat i powyżej 40. roku miały odpowiednio 1,5- i 2,8-krotnie zwiększone ryzyko poronienia w stosunku do kobiet poniżej 35. roku życia. Także u kobiet, które przebyły poronienie, ryzyko wystąpienia następnego było zwiększone 1,2-krotnie. Nie stwierdzono różnic pomiędzy IVF i ICSI w odniesieniu do poronienia. Transfer dwóch zarodków w cyklu świeżym wiązał się z 1,43-krotnym wzrostem ryzyka utraty ciąży w stosunku do transferu pojedynczego zarodka. Natomiast transfer blastocysty w świeżym cyklu zmniejszał o 8% szanse na poronienie w porównaniu do transferu zarodków na trzeci dzień po zapłodnieniu. Interesującym wynikiem obserwacji było stwierdzenie wyższego odsetka utraty ciąż o 14% w przypadku transferu rozmrażanej blastocysty w stosunku do zarodków poddawanych krioprezerwacji 72 godziny po IVF/ICSI. Chociaż wyniki badania sugerują wyższe bezpieczeństwo transferu świeżej blastocysty i krioprezerwację 72 godziny po zapłodnieniu. Warty podkreślenia jest fakt, że autorzy badania nie uwzględnili tak istotnych czynników wpływających na wystąpienie poronienia jak wskaźnik BMI, jakość podawanych zarodków oraz liczba zarodków pozostających do mrożenia po transferze 72 godziny po IVF/ISCI. Źródło: Y.A. Wang, M. Costello, M. Chapman, D. Black, E.A. Sullivan, Transfers of fresh blastocysts and blastocysts cultured from thawed cleavage embryos are associated with fewer miscarriages. Reprod Biomed Online. 2011 Dec;23(6):777-88.

Pacjentki chcące zajść po IVF w ciążę, u których rekomendowano zmianę stylu życia, nie słuchają zaleceń lekarzy

Pierwsze wizyty u lekarza specjalisty zajmującego się leczeniem niepłodności zazwyczaj skupiają się na diagnostyce przyczyn niezachodzenia w ciążę oraz wdrożeniu zaleceń mających zwiększyć szanse na uzyskanie zapłodnienia. Właśnie ukazały się wyniki pierwszego prospektywnego badania przeprowadzonego wśród 118 kobiet, które zgłosiły się do kliniki leczenia niepłodności w Waltham, Massachusetts (Domar Center for Mind and Body Health of Boston IVF) pomiędzy czerwcem 2009 a marcem 2010 roku, którym zalecono zmianę trybu życia na miesiąc przed podejściem do zapłodnienia pozaustrojowego. Każda z pacjentek została dokładnie poinformowana, które elementy stylu życia mogą potencjalnie pogarszać wyniki IVF. Uczestniczkom badania rozdano dzienniczki na miesiąc przed IVF, w których opisywały codzienną aktywność. Ankietę wypełniło 111 kobiet. Na miesiąc przed IVF 92% ćwiczyło, 3% paliło papierosy, 73% piło regularnie alkohol, 76% napoje z kofeiną, 14% zażywało preparaty ziołowe a 30% poddawało się akupunkturze. Wyniki badania pokazują, że po miesiącu, w cyklu IVF, 100% kobiet regularnie ćwiczyło, ale pomimo wcześniejszych konsultacji nadal 2% paliło, 49% piło alkohol, 77% piło napoje z kofeiną, 12% przyjmowało preparaty ziołowe a 47% przeszło akupunkturę. Autorka badania podkreśliła dużą rolę poradnictwa przed IVF i budowania świadomości dotyczących czynników potencjalnie zmniejszających szanse na ciąże po IVF. Lifestyle behaviors in women undergoing in vitro fertilization: a prospective study. A.D. Domar, L. Conboy, J. Denardo-Roney, K.L. Rooney. Fertil Steril. 2012 Jan 2.

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/co-nowego-w-medycynie-rozrodu-czyli-przeglad-pismiennictwa.php on line 79

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/co-nowego-w-medycynie-rozrodu-czyli-przeglad-pismiennictwa.php on line 79

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/co-nowego-w-medycynie-rozrodu-czyli-przeglad-pismiennictwa.php on line 79