Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/sprawozdanie-z-ii-go-swiatowego-kongresu-prezerwacji-plodnosci.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/sprawozdanie-z-ii-go-swiatowego-kongresu-prezerwacji-plodnosci.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/sprawozdanie-z-ii-go-swiatowego-kongresu-prezerwacji-plodnosci.php on line 32

Sprawozdanie z II-go Światowego Kongresu


Prezerwacji PłodnościMiami 8-10.12 2011Autorzy:
Prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk
Kierownik Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu. Specjalista ginekolog-położnik. Studia medyczne ukończył w 1978 r. W 1994 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2001 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację na tytuł profesora medycyny. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE), Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (ASRM), Towarzystwo Nadmiaru Androgenów (AES).

Prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa
Prezes Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kierownik Kliniki Medycyny Rozrodu i Ginekologii- Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

dr n. med. Tomasz Bączkowski
Związany z Kliniką Medycyny Rozrodu i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności Vitrolive. Należy do Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Towarzystwa Biologii Rozrodu. Nagrodzony honorowym tytułem „Lekarz Przyjacielem Kobiety”, nadanym przez czytelniczki miesięcznika „Twój Styl”.


W dniach od 8 do 10 grudnia 2011 r. odbył się w Miami Beach w hotelu przy Collins Avenue II Światowy Kongres Prezerwacji Płodności (The 2nd World Congress on Fertility Preservation). Organizatorem Kongresu był prof. Samuel Kim, przewodniczący ISFP (The International Society of Fertility Preservation). Było to dopiero drugie (o randze międzynarodowej) spotkanie naukowców oraz klinicystów zajmujących się zagadnieniami prewencji płodności. Zebrało się na nim liczne grono najznakomitszych specjalistów tej nowej dyscypliny naukowo-medycznej oraz kilkusetosobowa grupa słuchaczy z całego świata. Zagadnienia poruszane na kongresie dotyczyły istotnych spraw związanych z możliwościami zachowania płodności u kobiet i mężczyzn poddawanych gonadotoksycznej terapii w związku z rozpoznaną chorobą nowotworową lub inną wymagającą zastosowania agresywnego leczenia mogącego negatywnie wpłynąć na potencjał rozrodczy.

Było to spotkanie o wysokich walorach naukowych i praktycznych.

Pierwszy dzień był dniem praktycznych zajęć (workshop), podczas których można było poznać tajniki mrożenia tkanki jajnikowej i zasady funkcjonowania banków zajmujących się prezerwacją płodności. Na warsztatach można było również zapoznać się z witryfikacją oocytów – tu były przewidziane praktyczne ćwiczenia na mysich komórkach jajowych.

Kolejne dwa dni kongresu obejmowały sesje plenarne, a także liczne prezentacje ustne i plakatowe. Wykłady zostały podzielone tematycznie na zagadnienia etyczno-prawne, aspekty jakości życia i świadomości upośledzenia płodności po przebyciu choroby onkologicznej, organizacji ośrodków zajmujących się prezerwacją płodności. Przedstawiono opcje terapeutyczne zachowania płodności u pacjentów zagrożonych utratą potencjału rozrodczego i pragnących zachować zdolności prokreacyjne. Tematyka obejmowała procedury związane z mrożeniem i witryfikacją dojrzałych komórek jajowych oraz niedojrzałych, tkanki jajnikowej, tkanki jądrowej. Przedstawiono postępy z zakresu kriobiologii komórek i tkanek rozrodczych mających istotne implikacje kliniczne i praktyczne u ludzi. Postęp, jaki dokonuje się w tej dziedzinie medycyny, staje się kolejnym przełomem. Do niedawna wyłącznie eksperymentalne procedury związane z mrożeniem oocytów stają się standardem leczenia. Wysoka przeżywalność witryfikowanych oocytów i wysokie wskaźniki prawidłowych zarodków i ciąż przyczyniły się do uznania tej formy zabezpieczenia płodności jako rekomendowanej. Prezentowany na kongresie wykład poświęcony zdrowiu dzieci wskazuje na wysoki poziom bezpieczeństwa tej procedury.

Duża część wykładów dotyczyła mrożenia tkanki jajnikowej i procedur zwiększających przeżywalność przeszczepionej tkanki jajnikowej. Chociaż procedura ta nadal znajduje się w sferze eksperymentalnej, doświadczenia wielu naukowców i klinicystów pozwalają sądzić, że w przyszłości mrożenie tkanki jajnikowej może stać się obiecującą strategią leczenia zachowującego płodność u onkologicznych pacjentów. Już w chwili obecnej na świecie urodzonych zostało prawie 20 dzieci po procedurze przeszczepienia tkanki jajnikowej. W trakcie kongresu poruszano również zagadnienia związane z możliwością przeniesienia komórek nowotworowych wraz z przeszczepianą tkanką jajnikową oraz metody minimalizujące to ryzyko.

Mrożenie nasienia, które jest standardem zachowania płodności u dojrzałych mężczyzn, jest postępowaniem z wyboru i wysoce skuteczną procedurą pozwalającą uzyskać własne potomstwo w przyszłości. Niestety brakuje metod zabezpieczenia płodności u chłopców przed okresem pokwitania. Czynione są badania nad krioprezerwacją tkanki jądrowej u dzieci z chorobą onkologiczną, u których istnieje wysokie ryzyko całkowitego uszkodzenia zdolności prokreacyjnych w przyszłości. W chwili obecnej mrożenie tkanki jądrowej jest metodą eksperymentalną, jednakże już oferowaną w ramach oncofertility w niektórych ośrodkach, co było również tematem wykładów.

Mimo że zastosowanie krioprezerwacji gamet i tkanki germinalnej w zachowaniu płodności człowieka ma niedługą historię, postępy na tym polu są spektakularne. Niezmiernie ciekawy wykład Amira Arava „Next generation of cryopreservation technology” opisywał możliwości procesu liofilizacji w zabezpieczeniu komórek i tkanek człowieka. Jako przykładu użyto niesporczaka organizmu, który potrafi wytrzymać ekstremalne warunki (wysoka temperatura >100 st. C, działanie wielu szkodliwych czynników fizycznych i chemicznych) w stadium przetrwalnikowym, w które to stadium wchodzi po całkowitej utracie wody i obkurczeniu. Zastosowanie liofilizacji pozwala już zakonserwować zwierzęce i ludzkie plemniki, które po dehydratacji odzyskują żywotność i zdolność do zapłodnienia. Czynione są już pierwsze doświadczenia na komórkach jajowych ssaków, dotyczące wykorzystania liofilizacji w celu utrwalenia i utrzymania potencjału rozrodczego oocyta.

Kongres był ciekawym wydarzeniem naukowym, wnoszącym wiele użytecznych informacji, możliwych do wykorzystania w warunkach polskich. Za wzorem wielu krajów Unii Europejskiej powinniśmy stworzyć model opieki nad pacjentem onkologicznym w zakresie prewencji płodności. Uczestnictwo polskich klinicystów i naukowców w tym spotkaniu może zaowocować rozwojem nowych strategii leczenia na gruncie polskim.

Kongres, poza walorami naukowymi i okazją do spotkania z wieloma autorytetami, był także szansą na spotkanie słońca i ciepła, którego w grudniu tak bardzo nam brakuje. Fantastyczna pogoda, ciepłe morze, znana ze „Słonecznego patrolu” plaża oraz pyszne amerykańskie steki i poranne omlety były dodatkowymi walorami wyjazdu naukowego, za którym będę tęsknił.

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/sprawozdanie-z-ii-go-swiatowego-kongresu-prezerwacji-plodnosci.php on line 78

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/sprawozdanie-z-ii-go-swiatowego-kongresu-prezerwacji-plodnosci.php on line 78

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/1/sprawozdanie-z-ii-go-swiatowego-kongresu-prezerwacji-plodnosci.php on line 78