Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/MEGASET.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/MEGASET.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/MEGASET.php on line 32

MEGASET – główne wnioski wynikające

z randomizowanego badania porównującego skuteczność

wysoko oczyszczonej menotropiny (Menopur)

i rekombinowanej folikulotropiny (rFSH) w cyklach

z antagonistą GnRH i transferem pojedynczej blastocysty
Autor:
Prof. Anders Nyboe Andersen
Specjalista z ginekologii i położnictwa, ukończył Uniwersytet Medyczny w Kopenhadze, gdzie w 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Od wczesnych lat 70 zajmuje się niepłodnością i endokrynologią ginekologiczną. Autor i współautor ponad 230 prac naukowych z zakresu niepłodności i technik wspomaganego rozrodu. Od 1995 roku Kierownik Kliniki Leczenia Niepłodności Szpitala Uniwersyteckiego w Rigshospitalets (Copenhagen University Hospital) w Danii. Przez cztery lata członek komitetu wykonawczego ESHRE.


MEGASET (The Menopur in GnRH Antagonist Cycles with Single Embryo Transfer) to wieloośrodkowe, randomizowane badanie porównujące skuteczność wysoko oczyszczonej menotropiny (HP-hMG; Menopur) i rekombinowanej folikulotropiny (rFSH) w kontrolowanej stymulacji jajeczkowania do zapłodnienia pozaustrojowego w cyklach z transferem pojedynczej blastocysty.

Wyniki podobnych badań były już wcześniej publikowane. Ostatnie z takich porównań dotyczyło wykorzystania wysokich dawek gonadotropin (225 IU/dobę) w długim protokole z użyciem agonisty GnRH i transferem dwóch zarodków na trzeci dzień hodowli (Nyboe Andersen et al., 2006). Wcześniejsze duże randomizowane badania wykazały, że przy zastosowaniu Menopuru osiągano mniejszą ilość pęcherzyków jajnikowych i oocytów, lecz taki sam odsetek ciąż, jak przy rekombinowanym hormonie folikulotropowym oraz, że zawartość gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w leku (HP-hMG zawiera około 10 IU hCG na 75 IU FSH) może mieć pozytywny wpływ na jakość zarodków i korzystną reakcję endokrynologiczną na stymulację.

W badaniu MEGASET wykorzystano najnowsze trendy w zakresie technik wspomaganego rozrodu:Powyższe kierunki służą wzrostowi bezpieczeństwa i wygody dla pacjentów, czyli dla matek i noworodków, przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu skuteczności.

Materiały i metody

Randomizację przeprowadzono w 25 europejskich ośrodkach ART, w tym dwóch z Polski. W badaniu wzięło udział 749 kobiet w wieku 21-34 lat, z BMI poniżej 25 kg/m2, z niepłodnością idiopatyczną lub łagodnym czynnikiem męskim. U wszystkich par zastosowano ICSI. Do kontrolowanej stymulacji jajników użyto HP-hMG lub rFSH w dawce 150 IU na dobę, przez pierwsze sześć dni. Wszystkie kobiety były stymulowane w protokole z antagonistą GnRH, z obowiązkowym transferem jednego zarodka w piątym dniu hodowli. Kolejne cykle z użyciem zamrożonych blastocyst były wykonywane w naturalnych cyklach, za pomocą monitorowania LH w moczu. W przypadku pozytywnego wyniku hCG wycofywano suplementację lutealną.

Punkt końcowy: Głównym punktem końcowym były ciąże kliniczne i żywe urodzenia.

Wyniki

Wyniki przedstawiono dla dwóch grup: 1. na cykl (PP – perprotocol) oraz 2. zgodnie z intencją leczenia (ITT – intentionto-treat). ITT objęło analizę rezultatów w grupie pacjentów leczonych zgodnie z pierwotną decyzją podjętą w trakcie randomizacji, bez względu na to czy pacjenci byli ostatecznie poddani leczeniu czy nie. Odsetek ciąż na protokół (PP) w cyklu świeżym w grupie stymulowanej Menopurem wyniósł 30% i 27% przy użyciu rFSH. Przy porównaniu grup z uwzględnieniem intencji leczenia (ITT) powyższy odsetek wyniósł odpowiednio 29% dla Menopuru i 27% dla rFSH. Odsetek ciąż trwających powyżej 12 tygodni przedstawiony jest graficznie na rys. 1. Kumulatywna liczba żywych urodzeń po uwzględnieniu transferów zamrożonych zarodków, przeprowadzonych w przeciągu jednego roku, wyniosła 40% i 38% odpowiednio w przypadku kobiet leczonych za pomocą rFSH oraz HP-hMG (zarówno PP i ITT).

Liczba pobranych komórek jajowych była istotnie wyższa (p < 0,001) w przypadku grupy rFSH (n = 10,7) w porównaniu do grupy HP-hMG (n = 9,1), natomiast podobna liczba pacjentów osiągnęła transfer w stadium blastocysty. W 82% (HP-hMG) i 84% (rFSH) cykli osiągnięto stadium, w którym mogła być transferowana jedna blastocysta. W analizie wieloczynnikowej głównym czynnikiem wpływającym na uzyskanie ciąży był status ekspansji blastocysty.

W zakresie endokrynologii uzyskane wyniki wskazały, że rFSH wywołuje szybszy i wczesny (dzień 6) wzrost stężenia zarówno estradiolu, jak i progesteronu. Wcześniejsze badania z wykorzystaniem dużych dawek gonadotropin w długim protokole z użyciem agonisty GnRH wykazały, że leczenie za pomocą rFSH skutkowało nieznacznym wzrostem progesteronu, co nie mogło jednak zostać potwierdzone w obecnym badaniu.

Wnioski: Zastosowanie Menopuru wiąże się z uzyskaniem mniejszej liczby komórek jajowych, jest on jednak co najmniej tak samo skuteczny jak rFSH w cyklach z użyciem antagonisty GnRH w protokołach z obowiązkowym transferem jednej blastocysty. Cztery kobiety na dziesięć, w populacji pacjentek poniżej 35 roku życia, uzyskają poród żywego dziecka w wyniku jednej stymulacji do ICSI.

Źródła


Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/MEGASET.php on line 91

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/MEGASET.php on line 91

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/3/MEGASET.php on line 91