Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/6/8.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/6/8.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/6/8.php on line 32

Doroczny kongres UIT
Autor:
Dr n. med. Michał Kunicki
Ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie w 1996 roku. Specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE). Przez 14 lat pracownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od 1,5 roku pracownik Kliniki Leczenia Niepłodności Invicta w Warszawie. Autor i współautor polskich i zagranicznych publikacji z zakresu endokrynologii ginekologicznej.


W dniach od 22 do 24 stycznia 2014 roku odbył się doroczny kongres UIT - Updates in Infertility Treatment organizowany przez Międzynarodową Federację Towarzystw Niepłodnościowych (IFFS-International Federation of Fertility Societies). W tym roku spotkanie miało miejsce w Pradze i poza licznymi uczestnikami zgromadziło światowych ekspertów z dziedziny jaką jest medycyna rozrodu. Spotkanie rozpoczął i zakończył uznany autorytet w dziedzinie niepłodności Paul Devroey. Uczestnicy dzięki otrzymanym ipadom mogli brać aktywny udział w spotkaniu odpowiadając na kluczowe pytania stawiane w formie testowej przez wykładowców. Spośród wielu niezwykle ciekawych wykładów chciałbym podzielić się z czytelnikami wybranymi, mającymi w mojej ocenie istotne znaczenie kliniczne.

W pierwszym dniu profesor William Ledger z Australii wygłosił wykład wprowadzający w tematykę niepłodności. Omówił czynniki prowadzące do obniżenia skuteczności zapłodnienia pozaustrojowego-IVF takie jak palenie papierosów, spożycie kofeiny w dawce powyżej 150 mg/d czy otyłość. Zwrócił przy tym uwagę na konieczność uwzględniania w diagnostyce niepłodności chorób genetycznych, takich jak np. mukowiscydoza, w kierunku których w określonych sytuacjach klinicznych można prowadzić diagnostykę. Pytaniem zadanym publiczności było określenie jakim markerem rezerwy jajnikowej posługujemy się najczęściej w praktyce lekarskiej. Według Ledgera liczba pęcherzyków antralnych AFC (antral follicular count) i AMH (antumullerian hormone) są podstawowymi markerami przewidującymi słabą odpowiedź na stymulację. Zwrócił ponadto uwagę na to, że AMH jest predyktorem zarówno słabej odpowiedzi na stymulację jak również wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników.

W zaprezentowanej przez niego pracy autorstwa Lee i wsp. stężenie AMH > 3,36 ng/ml wiązało się ze znamiennie częstszym występowaniem tego powikłania. W kolejnych etapach prezentacji uporządkował znaczenie pozostałych testów stosowanych w diagnostyce, np. oznaczanie prolaktyny w diagnostyce niepłodności winno mieć tylko miejsce u kobiet z mlekotokiem lub zaburzeniami owulacji, a nie być rutynowo wykonywanym badaniem. Natomiast powszechne, w moim odczuciu, oznaczenie TSH jest zalecane tylko w grupie kobiet podejrzewanych o chorobę tarczycy. W ocenie drożności jajowodów pokazał dane wskazujące na wyższość histero-salpingo-sonografii kontrastowej - HyCoSy nad stosowaną od lat i będącą złotym standardem hysterosalpingografią-HSG. W posumowaniu stwierdził, że diagnostyka i leczenie niepłodności muszą być tanie, prawidłowo zaplanowane, uwzględniające właściwie zdefiniowaną przyczynę i przede wszystkim nie zabierać zbyt dużo czasu reprodukcyjnego.

Profesor Fernando Zegers - Hochschild z Chile wygłosił wykład w którym oceniał współczesne miejsce inseminacji wewnątrzmacicznej-IUI w leczeniu niepłodności. Przypomniał analizy z których wynika, że sama inseminacja nie ma przewagi w uzyskaniu ciąży w stosunku do współżycia w okresie owulacji lub przyjęcia postawy wyczekującej. Ponadto pokazał wyniki 4 randomizowanych badań klinicznych wskazujące na przewagę kontrolowanej stymulacji jajników łącznie z inseminacją nad samą inseminacją (OR 2,14 1,26-3,61). Wśród czynników mających znaczenie w kwalifikowaniu pary do inseminacji winno brać się pod uwagę wiek kobiety, czas trwania niepłodności, wartości markerów rezerwy jajnikowej, liczbę plemników po preparatyce. Ważnym jest też czynnik psychologiczny i nastawienie pary do danej metody leczenia. Według autora prezentacji najskuteczniejszą formą jest zastosowanie rekombinowanego FSH w przypadku stymulacji owulacji do IUI. Zaskakiwała też wysoka skuteczność IUI w grupie kobiet < 35 roku życia, gdzie wskaźnik ciąż na cykl wynosił 19,8%, a w grupie kobiet w wieku 40-45 lat 9,1 %. We wnioskach stwierdził, że 6 miesięczne leczenie inseminacjami w grupie prawidłowo zakwalifikowanych par może dać skumulowany odsetek ciąż sięgający 40 %.

W drugim dniu niezwykle ciekawy i istotny z klinicznego punktu widzenia był wykład profesora Humana Fatemi z Belgii. W wykładzie przedstawił rolę agonisty GnRh stosowanego w protokołach zamiast hCG w trakcie protokołów IVF. Strategia ta ma redukować zagrożenie zespołem hiperstymulacji jajników i zwiększyć w ten sposób bezpieczeństwo w grupie kobiet z zespołem wielotorbielowatych jajników. Przedstawił dane według których zastosowanie agonisty GnRH ma nie tylko zmniejszać zagrożenie zespołem hiperstymulacji, ale również zwiększać ilość dojrzałych oocytów. W ostatnich latach pojawiło się wiele prac dotyczących tego zagadnienia. Równocześnie zwrócił uwagę na konieczność suplementacji hCG w fazie lutealnej, co ma pozwalać na uzyskanie optymalnych wyników określanych ciążami klinicznymi bez istotnego zwiększenia ryzyka hiperstymulacji.

Niezwykle ciekawy był również wykład profesora Siladityia Bhattacharya, który przedstawił wciąż aktualny temat jakim jest odroczony transfer zarodków. W wykładzie pokazywał zarówno korzyści jak i ograniczenia tej strategii leczenia.

W ostatnim dniu niezwykle ciekawy wykład miał profesor Robert Casper, z Kanady, który omawiał strategie postępowania u kobiet z grupy poor responders. Na wstępie przedstawił definicję tej grupy - jako osób u których uzyskuje się 4 i mniej komórek podczas programu IVF. Zwrócił przy tym uwagę, że grupa kobiet z obniżoną rezerwą jajnikową jest niejednorodna i rokowanie jest różne dla osób mających tę samą małą liczbę komórek, ale różniących się wiekiem. Stwierdził, że AFC oraz AMH są wiarygodnymi predyktorami słabej odpowiedzi w trakcie stymulacji, przy czym żaden z tych markerów nie pozwala na wykluczenie ciąży. Następnie omówił strategie postępowania w tej grupie kobiet. Pokazał, że w chwili obecnej nie ma wystarczających dowodów medycznych na rutynowe stosowanie DHEA, inhibitorów aromatazy, rekombinowanego LH ani hCG. Na podstawie analizy opublikowanej przez Basdou w 2012 w Human Reproduction przedstawił wyniki, w których stosując inhibitory aromatazy oraz testosteron uzyskano mniejsze dawki niezbędne do stymulacji oraz skrócono czas stymulacji.

O praktycznym zastosowaniu markerów dotyczących rezerwy jajnikowej mówił profesor Antonio La Marca. To światowej sławy ekspert zajmujący się hormonem AntyMullerowskim i jego zastosowaniem w medycynie rozrodu. W dzisiejszej dobie AMH zyskał pewne miejsce w ocenie rezerwy jajnikowej będąc niezależnym czynnikiem prognostycznym ciąż klinicznych i żywych urodzeń w przebiegu procedury zapłodnienia pozaustrojowego. AMH jest głównym markerem w ocenie odpowiedzi na leczenie u osób z obniżoną rezerwą jajnikową, jak i jest czynnikiem określającym zagrożenie zespołem hiperstymulacji.

La Marca pokazał badanie Leadera i wsp. opublikowane w Fertility and Sterility, z którego wynikało, że AMH lepiej niż FSH identyfikuje osoby z obniżoną rezerwą jajnikową. Innymi słowy u jednej na 5 osób z prawidłowym FSH (<10 U/L) można stwierdzić nieprawidłowe (niskie) stężenie AMH (<0,8 ng/ml), ale tylko u 1 na 20 osób z AMH>0,8 ng/ml można stwierdzić podwyższone FSH (>10 U/l).

W wykładzie La Marca przedstawił propozycje doboru dawek FSH do stymulacji w zależności od stężeń AMH. Podstawą rozważań były wyniki badań MERiT (protokół długi z agonistą) oraz MEGASET (protokół krótki z antagonistą). Na koniec pokazał, że w chwili obecnej odbywa się badanie: wiek vs markery rezerwy jajnikowej. W badaniu tym porównywane są dwa długie protokoły, w jednym z nich dawki gonadotropin są ustalane według normogramów stężenia AMH-dawka leku, w drugim dobierane w zależności od wieku kobiet (>35 lat-225 IU FSH; <35 lat-150 IU FSH).

W ostatnim dniu omawiano ponadto także takie zagadnienia, jak in vitro u osób obarczonych chorobami infekcyjnymi - zaprezentowany przez profesor Annę Delbaere, czy niezwykle ciekawy wykład dotyczący oncofertility, przedstawiany na kanwie prezentacji klinicznych przypadków wygłoszony przez dr Kirsten Macklon.


Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/6/8.php on line 73

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/6/8.php on line 73

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/6/8.php on line 73