Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/7/4.php on line 32

Warning: include(header_rest.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/7/4.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'header_rest.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/7/4.php on line 32

Maksymalizacja wskaźnika skuteczności poprzez


indywidualizację monitorowania protokołów stymulacji
Autor:
Prof. Peter Platteau
University of Antwerp, Belgium; University of Natal, Durban, South Africa; University of Newcastle, UK; Monash University, Melbourne, Australia; Free Flemish University of Brussels, Belgium. Obecnie Senior Consultant in Reproductive Medicine, AZ-VUB, Brussels, Belgium. Autor kilku książek medycznych i ponad pięćdziesięciu artykułów w periodykach medycznych. Ceniony mówca, ponad czterysta wystąpień podczas konferencji międzynarodowych.


Podczas kontrolowanej hiperstymulacji jajników (COH), w następstwie działania gonadotropiny kosmówkowej (hCG), która jest podawana w celu indukcji ostatecznego dojrzewania oocytu, dochodzi do gwałtownego wzrostu stężenia progesteronu.

Jednakże przedwczesny wyrzut hormonu luteotropowego (LH), wywołany wpływem wysokich stężeń estradiolu w następstwie działania podawanych gonadotropin, może prowadzić do przedwczesnej luteinizacji i przerwania cyklu leczniczego u pacjenta poddawanego procedurze zapłodnienia pozaustrojowego (IVF).

Wprowadzenie agonistów i antagonistów GnRH poprzez zahamowanie wyrzutu endogennych gonadotropin przez przysadkę obniżyło częstość przedwczesnego wyrzutu LH i stało się rutynowym postępowaniem podczas stymulacji do procedur IVF.

Pomimo zastosowania analogów GnRH, obserwuje się subtelny wzrost progesteronu powyżej wartości przyjętych za normę pod koniec fazy folikularnej w trakcie COH w cyklach do procedur zapłodnienia pozaustrojowego (IVF i IVF-ICSI).

Częstość występowania podwyższonych stężeń progesteronu jest zmienna. Sięga 35% (5-35%) w cyklach z zastosowaniem agonisty GnRH i 38% (20-38%) w cyklach z zastosowaniem antagonistów GnRH.

Chociaż wzrost progesteronu przed podaniem hCG określany jest jako „przedwczesna luteinizacja”, to termin ten jest mylący, gdyż występuje w czasie działania analogów GnRH, co wiąże się z niskimi stężeniami LH.

Pytanie dotyczące wpływu podwyższonego poziomu progesteronu w surowicy krwi w dniu podania hCG na wskaźnik (ongoing) ciąż jest przedmiotem licznych debat. Metaanalizy sugerują, że wzrost stężeń krążącego progesteronu nie koreluje ze wskaźnikiem ciąż.

Jednakże sprzeczne wyniki są efektem zastosowania różnego rodzaju analogów GnRH oraz różnych wartości odcięcia dla stężeń surowiczego progesteronu. Faktem jest, że większość badań ocenia zależność pomiędzy stężeniem progesteronu w surowicy krwi a wskaźnikiem ciąż dla poziomu odcięcia 0,9 ng/ml, która to wartość została arbitralnie przyjęta w większości badań bez przeprowadzenia dokładnej analizy zależności pomiędzy stężeniami progesteronu a ciążą.

Innym zastrzeżeniem jest zmienność w zakresie metodologii oznaczeń krążącego progesteronu w poszczególnych badaniach. Wynika to z tego, że stosowane oznaczenia przeznaczone są zasadniczo do określania wysokich stężeń progesteronu celem potwierdzenia owulacji i dlatego zestawy te są zoptymalizowane do detekcji wysokich stężeń, a nie niewielkiego wzrostu progesteronu występującego w późnej fazie folikularnej.

Mechanizm wpływu niewielkiego wzrostu progesteronu w surowicy na wskaźnik ciąż jest niejasny, bardziej sugeruje możliwość zaburzenia receptywności endometrium pod wpływem podwyższonego stężenia progesteronu, niż jego negatywny wpływ na jakość komórek jajowych.

Monitorowanie stężeń progesteronu podczas kontrolowanej hiperstymulacji jajników stało się rutynową praktyką w ostatnich 3 latach. Protokoły stymulacji zostały zaadaptowane tak, aby umożliwić lepszą kontrolę stężeń progesteronu. Chociaż istnieją liczne dowody świadczące, że poprzez indywidualizację monitorowania stymulacji naszych pacjentów odsetek ciąż wzrośnie, to jednak wciąż brakuje dużych, randomizowanych, kontrolowanych i dobrze zaprojektowanych badań.


Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/7/4.php on line 73

Warning: include(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/7/4.php on line 73

Warning: include(): Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/pmpcg/artnewsletter.pl/public_html/artykuly/7/4.php on line 73